OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA LICENCE ZA BENEFIT SOFTVER


Vlasnik: Technomedia doo Kragujevac

Datum stupanja na snagu: 01.06.2021.

 

 

 • Definicije

 

Technomedia - TECHNOMEDIA“ DOO Kragujevac, ul. Kralja Aleksandra I Karađorđevića br. 88 matični broj: 17368788, PIB:101034512

Benefit softver – softver za teretane, fitnes i sportske centre i druga pravna lica koji omogućava administraciju, evidenciju Članova i drugih posetilaca, finansijsko poslovanje, izveštavanje, kontrolu pristupa i pojedinačnu ili grupnu komunikaciju između pravnog lica i Članova, koji je u vlasništvu Technomedie. Sastoji se od serverske instalacije koja se nalazi na CLOUD-u kojoj se pristupa preko web pretraživača i mobilnih aplikacija.

Korisnik – pravno lice kome Technomedia iznajmljuje licencu za korišćenje Softvera i sa kojim je zaključen Pretplatnički ugovor

Član - vežbač, posetilac, klijent korisnika

Licenca – pravo Korisnika da koristi Benefit softver

Pretplatnički ugovor – Ugovor sa Korisnikom za korišćenje licence za Benefit softver u izabranom tarifnom paketu i u skladu sa cenovnikom Technomedie. 

Oprema – Oprema koja je potrebna za korišćenje licence za Benefit softver

CLOUD – Serverski resursi DRŽAVNOG DATA CENTRA-DATA CLOUD TECHNOLOGY DOO KRAGUJEVAC,  koji se nalazi u Republici Srbiji koji su zakupljeni od strane Technomedie, a na kome se nalazi Benefit softver i svi podaci o Korisniku i njegovim Članovima, komunikacija između Korisnika i njegovih Članova kao i svi podaci Korisnika koji se budu unosili u Benefit softver.

Opšti uslovi – se odnosi na ovaj dokument

Nadogradnja – pravo na preuzimanje, instalaciju i korišćenje novih verzija Benefit softvera

Tehnička podrška – usluga koju Technomedia nudi Korisnicima u smislu tačnog i lakšeg korišćenja, prijave grešaka i problema i otklanjanje istih u predviđenom roku kao i  rešavanje tehničkih i korisničkih problema prilikom instalacije i upotrebe Benefit softvera.

 

 • Pojam ovog dokumenta

 

 

 1. Opšti uslovi su uslovi pod kojima Technomedia ustupa pravo na korišćenje svojih softverskih proizvoda Korisnicima, način licenciranja istih, održavanja i naplaćivanja svojih usluga. Opšti uslovi su sastavni deo Pretplatničkog ugovora.

 

 • Pojam Benefit softvera

 

   1. Benefit softver se sastoji iz serverske instalacije koja se nalazi na CLOUD-u kojoj se pristupa preko web pretraživača i mobilnih aplikacija. Članovi i posetioci Korisnika se mogu evidentirati mobilnim telefonom pomoću QRcode/Barcode ili eventualno putem BT ili NFCa. Rešenje je otvoreno i za druge načine identifikacije kao što su različite pametne kartice i biometrija. Benefit prati poslovanje Korisnika. Korisnik dobija pristup svim neophodnim informacijama i izveštajima. 
   2. Benefit softver omogućava pojedinačnu ili grupnu komunikaciju između Korisnika, Članova i trećih lica. Komunikacija može ići direktno korišćenjem Benefit alata i mobilnih aplikacija, email-om ili SMS-om. Istorija evidencija, logova i komunikacije se čuva u skladu sa dogovorom Technomedie i Korisnika.
   3. Benefit softver može integrisati evidentiranje Članova sa sistemom kontrole pristupa. Obzirom da sistem kontrole pristupa spada u sisteme tehničke zaštite, Technomedia obezbeđuje neophodna akta, planove, projekte i održavanje instaliranog sistema kako bi poslovanje Korisnika bilo u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju. 
   4. Benefit softver omogućava upravljanje sa više objekata u okviru jednog pravnog lica. Takođe, Benefit softver omogućava umrežavanje pravnih lica i praćenje kretanja članova, odnosno omogućava vođenje evidencije članova koji koriste resurse različitih pravnih lica.  
   5. Mobilna aplikacija za Članove podržava Android, IOS i Huawei sisteme i preuzima se sa Google, Apple i Huawei digitalnih distribucionih servisa-prodavnica. Skeniranjem ekrana telefona, Članovi se mogu evidentirati kod Korisnika. Na mobilnoj aplikaciji koju koristi Član, omogućen je pregled bitnih informacija. Moguća je komunikacija sa između Korisnika i Članova kao i korišćenje animiranog plana treninga. Instaliranjem mobilne aplikacije Član prihvata Uslove korišćenja mobilne aplikacije.
   6. Iznajmljivanjem licence za Benefit softver Korisnik dobija: pristup serverskoj instalaciji na CLOUD-u u skladu sa izabranim tarifnim paktom,  implementaciju sa obukom, Opremu, nadogradnju i tehničku podršku. 

 

 • Nosilac autorskih prava i vlasnik Benefit softvera

 

   1.  Technomedia je isključivi i trajni nosilac svih prava nad Benefit softverom, kao svojim autorskim delom. Svako neovlašćeno umnožavanje, instaliranje, korišćenje, iznajmljivanje ili zloupotreba Benefit softvera i njegovih licenci na bilo koji način je kažnjivo delo i osnov potraživanja naknade štete od strane Technomedie.
   2. Korisnik zaključenjem Pretplatničkog ugovora stiče pravo korišćenja licence za Benefit softver tokom trajanja pretplatničkog odnosa u skladu sa ovim Opštim uslovima i Pretplatničkim ugovorom.

 

 • Smeštanje podataka na CLOUD i zaštita podataka o ličnosti

 

   1. Podaci Korisnika i njegovih Članova, komunikacija između Korisnika i njegovih Članova kao i svi podaci Korisnika koji se unose u Benefit softver na Opremi Korisnika biće smešteni na CLOUD koji se nalazi na serverima DRŽAVNOG DATA CENTRA - DATA CLOUD TECHNOLOGY DOO KRAGUJEVAC koji se nalazi u Republici Srbiji.
   2. Korisnik rukuje i obrađuje lične podatke Članova unošenjem istih u Benefit Softver i isti je dužan da postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije prilikom obrade ličnih podataka njegovih Članova koji će biti uneti u Benefit softver. 
   3. Korisnik je isključivo obavezan da pribavi saglasnost Članova za obradu njihovih ličnih podataka koji će biti uneti u Benefit softver kao i da ih obavesti da će navedenim podacima imati pristup Technomedia. Obrazac saglasnosti je dat kao Prilog ovih Opštih uslova. 
   4. Korisnik je isključivo odgovoran svojim Članovima za eventualnu štetu koju pretrpe zbog nezakonite obrade ličnih podataka koji su uneti u Benefit softver. Korisnik je obavezan da zaštiti Technomediu od svih zahteva svojih Članova za naknadu štete koji budu dostavljeni Technomedii zbog nezakonite obrade ličnih podataka koja je proistekla iz okolnosti za koje je odgovoran Korisnik (nepribavljanje saglasnosti za obradu ličnih podataka od Članova, nepostupanje u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti od strane Korisnika nakon što je Član povukao saglasnost za obradu, neblagovremeno brisanje ličnih podataka Članova iz Benefit softvera nakon perioda u kome se lični podaci čuvaju kao i svako postupanje Korisnika u obradi ličnih podataka Članova koje je suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti).
   5. Technomedia sa podacima Korisnika i ličnim podacima koji budu unošeni u Benefit softver postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i Politikom privatnosti koja je objavljena na internet stranici www.benefit.co.rs čiju primenu prihvata Korisnik zaključenjem Pretplatničkog ugovora.
   6. Technomedia lične podatke Korisnika i njegovih Članova briše u roku od maksimum 3 meseca od prestanka Pretplatničkog Ugovora. 
   7. U slučaju da Član traži od Technomedie da se njegovi lični podaci izbrišu tokom trajanja Pretplatničkog ugovora, Technomedia će izvršiti brisanje ličnih podataka Članova sa CLOUD-a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

 

 • Tarifni paketi

 

  1. Benefit softver se iznajmljuje u sledećim tarifnim paketima:
 • Benefit
 • Benefit Plus
 • Benefit Corporate
 1. Kompletna specifikacija paketa i cena licenci je data uz Pretplatnički ugovor.  Licenca se plaća na mesečnom nivou za ugovoreni period koji može biti na 12 ili 24 meseci ukoliko pretplatničkim ugovorom nije ugovoren drugačiji period.
 2. Ukoliko dođe do promene tarifnih paketa tokom trajanja ugovornog odnosa, korisnici starih paketa nastavljaju da ih koriste sa opcijama koje su imali do    isteka ugovora i moraju da pređu na neki novi paket prilikom obnavljanja ugovora.

 

 • Korišćenje Licence 

 

  1. Pod instalacijom Benefit softvera, podrazumeva se omogućavanje korišćenja Licence za Benefit softver na CLOUD-u. Technomedia će Korisniku nakon potpisivanja Pretplatničkog ugovora u zavisnosti od tarifnog paketa omogućiti pristup Benefit softveru na CLOUD-u, dostaviti opremu ili izvršiti instalaciju sistema kontrole pristupa i dostaviti neophodnu prateću dokumentaciju u skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju i izvršiti implementaciju sa obukom u roku od najviše 21 dan. Korisnik se obavezuje da omogući ovlašćenom licu Technomedie da pristupi u prostorije Korisnika radi instalacije Opreme za korišćenje Benefit softvera. Technomedia ne snosi odgovornost za nemogućnost puštanja Licence u rad u slučaju da joj je onemogućen pristup u prostorije Korisnika radi instalacije Opreme.
  2. Pod instalacijom se ne podrazumeva instalacija na računaru korisnika niti isporuka izvornog koda.  Pod instalacijom se ne podrazumeva:
 • instalacija, isporuka ili bilo kakvo podešavanje operativnog sistema, postojećeg hardvera Korisnika za rad Benefit softvera (npr. podešavanje računarske mreže, instalacija drajvera, štampača i slično),
 • instalacija softvera drugih proizvođača,
 • unos početnih podataka,
 • prenos podataka iz postojećeg informacionog sistema ili softvera, za slučaj da Korisnik koristi neki drugi informacioni sistem ili softver.

 

 • Ograničenja prava korišćenja licence za Benefit softvera

 

   1. Ustupljenu Licencu, tj. pravo korišćenja softvera, Korisnik ne može prenositi na drugi subjekt, niti na bilo koji način ustupati bilo koji deo softvera odnosno Licence drugim subjektima. Korisnik sme koristiti Licencu za softver samo za potrebe svog poslovanja, u skladu sa potpisanim Pretplatničkim ugovorom i ovim Opštim uslovima.
   2. Korisnik ne sme praviti izmene u zakupljenoj Licenci za softver, niti menjati Softver na bilo koji način, kao ni umnožavati ili  postavljati na javno pristupačne lokacije na internetu.
   3. Licenca za Benefit softver se ne sme koristiti za evidenciju nelegalnog poslovanja, niti se upotrebljavati na bilo koji način koji je u suprotnosti sa zakonom.

 

 • Produženje licence

 

   1. Licenca ima rok trajanja koliko traje Pretplatnički ugovor, a nakon isteka tog roka Korisniku će biti onemogućen pristup Benefit softveru na CLOUD-u i korišćenje Licence.
   2. Technomedia zadržava pravo da ne dozvoli produženje Licence za softver ukoliko Korisnik ne izmiruje na vreme svoje obaveze prema Technomedii, ukoliko ne poštuje odredbe potpisanih ugovora i Opštih uslova, kao  i u slučaju nekorektnog i neposlovnog ponašanja Korisnika. O ovoj odluci Technomedia će usmeno ili pismeno obavestiti Korisnika o toj nameri najmanje 30 dana pre isteka potpisanog ugovora.
   3. Licenca može da se produži zaključenjem aneksa Pretplatničkog ugovora.

 

 • Izmena uslova tokom trajanja pretplatničkog ugovora

 

   1. Korisnik ima pravo da u toku trajanja pretplatničkog ugovora podnese zahtev za izmenu ugovorenih uslova (promena tarifnog paketa, izmena vremena trajanja ugovora).
   2. Technomedia zadržava pravo da, za slučaj izmena iz prethodnog stava, od Korisnika potražuje naknadu za promenu uslova koju utvrđuje Technomedia u svakom pojedinačnom slučaju.

 

 • Tehnička podrška

 

  1. Zakupom licenci za Benefit softver, Korisnik dobija pravo na Nadogradnju i korišćenje tehničke podrške.
  2. Tehnička podrška obuhvata sledeće:
 • rešavanje tehničkih problema prilikom instalacije i upotrebe Benefit softvera
 • podrška radi tačnog i lakšeg korišćenja u vidu saveta i trikova
 • mogućnost Korisnika da prijavi eventualne greške u Benefit softveru i ispravka istih od strane Technomedie
 1. Zakupom Licenci Korisnik stiče sledeća prava bez plaćanja dodatne naknade pored mesečne pretplate:
 • da pristupa Benefit softveru tokom trajanja Pretplatničkog ugovora, 
 • da koristi nove verzije Benefit softvera,
 • na ispravku uočenih grešaka u Benefit softveru (greške u smislu neispravnog rada postojećih opcija  benefit softvera, a ne u smislu nepostojanja specifičnih opcija potrebnih Korisniku)
 • usklađivanje Benefit softvera sa zakonskim promenama
 • tehničku podršku putem ticketing sistema na adresi: https://www.technomedia.rs/podrska/tiketi/login   . Tehnička podrška će odgovoriti na zahtev Korisnika u roku od 24h od trenutka prijema tiketa u okviru svog radnog vremena od 9 - 17h svakog radnog dana. 

 

 • Oprema 

 

  1. Radi korišćenja Benefit softvera Korisnik u okviru tarifnog paketa kupuje i Opremu za korišćenje licence čija specifikacija i cena je navedena u Pretplatničkom ugovoru.
  2. Zaključenjem Pretplatničkog ugovora Korisnik postaje vlasnik Opreme.
  3. U zavisnosti od izabranog tarifnog paketa i dužine trajanja Pretplatničkog ugovora, cena opreme se plaća jednokratno ili na mesečne rate u okviru mesečne pretplate za izabrani tarifni paket.
  4. Garantni rok za Opremu je 24 meseci. 
  5. Korisnik je dužan tokom garantnog roka u slučaju pojave kvara da Opremu održava u ovlašćenom servisu koji je naveden u Garantnom listu.
  6. GARANCIJI NE PODLEŽU KVAROVI NASTALI ZBOG:
 • Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja. 
 • Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine Opreme. 
 • Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih događaja. 
 • Korišćenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu autorizovani od strane proizvođača ili Technomedie. 
 • Radnji trećih lica, popravki ili prepravki Opreme od strane neovlašćenih lica, zamenom neispravnog dela neoriginalnim delom bez saglasnosti Technomedie, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji 
 • Preteranim radnim opterećenjem Opreme, korišćenja Opreme izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača. 
 • Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično. 
 • Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše (potrošni materijal) 
 1. GUBITAK GARANCIJE NASTAJE:
 • Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj Opremi vršena neovlašćena servisna intervencija 
 • Nestručnim i nesavesnim korišćenjem Opreme 
 • Ukoliko se kupac ne pridržava obaveza definisanih Garanciji datoj od strane Prodavca/Proizvođača 

 

 • Plaćanje

 

   1.  Korisnik je obavezan da plaća mesečnu pretplatu  za korišćenje Licence za izabrani tarifni paket koji je naveden u Pretplatničkom ugovoru kao i ratu za Opremu, ukoliko se ista plaća na mesečne rate, do 20. u mesecu po računu koji će biti ispostavljen Korisniku poštom ili preko mejl adrese ukoliko je Korisnik izabrao opciju dostave računa preko mejl adrese. Ukoliko Korisnik Opremu plaća u jednokratnom iznosu cena za Opremu će mu biti fakturisana uz prvi mesečni račun. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja na račun Technomedie broj 160-13558-45 koji se vodi kod Banca Intesa Beograd. 
   2. Technomedia nije odgovorna ukoliko Pošta blagovremeno ne dostavi Korisniku račun za pružene usluge i/ili ukoliko Korisnik nije ostvario uvid u račun u elektronskoj formi.
   3. Korisnik se obavezuje da odmah po isteku uobičajenog perioda za prijem mesečnog računa u papirnom ili elektronskom obliku, a najkasnije 12. dana u mesecu, obavesti Technomediu o njegovom izostanku za prethodni mesec, zatraži obaveštenje o visini računa ili zatraži duplikat računa.
   4. U svakom slučaju, smatraće se da je Korisnik upoznat sa svojim zaduženjima za prethodni mesec najkasnije 12. dana u mesecu, tj., da tog dana nastupaju posledice kao da je račun blagovremeno primio.
   5. Za sva prekoračenja roka plaćanja po izdatim fakturama, Technomedia ima pravo da Korisniku obračuna zateznu kamatu.

 

 • Nedozvoljene radnje Korisnika

 

  1. Postupak Korisnika smatraće se zloupotrebom ili nedozvoljenom radnjom ako je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima, savešću ili dobrim poslovnim običajima a naročito ukoliko Korisnik:
 • onemogućava ili sprečava druge Korisnike, Članove pri njihovom korišćenju Softvera Benefit
 • objavljuje, prenosi, distribuira ili rasprodaje bilo koje informacije, teme i gradiva, koji su nezakoniti, lažni, nepristojni, uvredljivi ili ukoliko širi rasne, polne ili bilo koje druge vrste netrpeljivosti
 • objavljuje reklame, molbe, lančana pisma, piramidne šeme, investicione prilike ili šeme odnosno bilo koja druga reklamiranja. 
 • Zloupotrebljava, ugrožava tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih;
 • Prenosi sadržaje Benefit softvera zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućava pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način, osim ako je takvo prenošenje prethodno dogovoreno sa Technomedijom;
 • Upotrebljava materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije koje su dostupne preko Benefit softvera na bilo koji način koji bi kršio autorska prava, robne marke, patente, poslovne tajne ili druga prava Technomedie, drugih imalaca licence, korisnika ili trećih osoba;
 • Prenosi u Benefit softver datoteke i druge sadržaje koji sadrže viruse, trojanske konje (Trojan horse), programske crve (worms), vremenske bombe, oštećene datoteke ili druge slične softvere ili podatke koji mogu škoditi radu Benefit softvera, odnosno opremi na kojoj ili pomoću koje radi Benefit softver ili oprema Korisnika;
 • Namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti Benefit softveru, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad Benefit softvera bio onemogućen, pogrešan, ograničen;
 • Na nezakonit način koristi lične podatke Članova koji su uneti u Benefit Softver;
 • Stvara ili upotrebljava lažni identitet s namerom zavođenja drugih, pre svega Technomedie i tehničke podrške;
 • Upotrebljava, prenosi ili na bilo koji drugi način kopira i nudi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama podatke o upotrebi Benefit softvera
 • Bez pismene dozvole Technomedie sakuplja informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja Benefit softvera koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.
 1. U slučaju da Korisnik izvrši bilo koju radnju iz člana 14.1. Technomedia ima pravo da obustavi pristup korišćenju Licence odmah po saznanju da je Korisnik preduzeo neku od nedozvoljenih radnji. Technomedia u ovom slučaju ima pravo da raskine Pretplatnički ugovor zbog nedozvoljenog ponašanja Korisnika uz pravo da zahteva naknadu štete zbog prevremenog raskida u skladu sa odredbama poglavlja 15.

 

 • Raskid/prestanak Pretplatničkog ugovora/Privremena obustava pristupa Benefit softveru

 

   1. Korisnik ima pravo jednostranog raskida pretplatničkog ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, uz obavezu da Technomedii isplati naknadu štete zbog prevremenog raskida ugovora.
   2. Naknada štete iz prethodnog stava, utvrđuje se u iznosu koji odgovara zbiru svih neizmirenih/dospelih dugovanja i preostalih mesečnih pretplata i rata za isporučenu Opremu počev od raskida pretplatničkog ugovora do isteka inicijalno ugovorenog obaveznog trajanja pretplatničkog odnosa za izabrani tarifni paket.
   3. Technomedia ima pravo da privremeno obustaviti Korisniku pristup Benefit Softveru zbog kašnjenja plaćanja mesečnog računa 2 uzastopna meseca. Tokom privremene obustave Korisnik i njegovi Članovi neće moći da koriste Benefit Softver.
   4. Privremena obustava traje 30 dana. Tokom trajanja privremene obustave Korisnik je dužan da plaća mesečnu pretplatu. 
   5. Technomedia ima pravo jednostranog raskida pretplatničkog ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen, u slučaju da pretplatnik ne izvršava obaveze iz ugovora, krši Opšte uslove,  u roku od 30 dana od privremenog isključenja ne plati sve zaostale neplaćene račune, uz obavezu Korisnika da Technomedii isplati naknadu štetu zbog prevremenog raskida ugovora u smislu ovog člana. 
   6. Naknada štete iz prethodnog stava utvrđuje se u iznosu koji odgovara zbiru svih neizmirenih/dospelih dugovanja i preostalih mesečnih pretplata i rata za kupljenu Opremu počev od raskida pretplatničkog ugovora do isteka inicijalno ugovorenog obaveznog trajanja pretplatničkog odnosa za izabrani tarifni paket.
   7. U slučaju prevremenog raskida pretplatničkog ugovora/prestanka Pretplatničkog ugovora u smislu ovog poglavlja licenca za Benefit softver će biti deaktivirana.
   8. Istekom perioda na koji je zaključen Pretplatnički ugovor, ugovor prestaje da važi i Licenca za Benefit softver će biti deaktivirana, izuzev ukoliko Korisnik i Technomedia ne zaključe aneks o produženju važenja Licence.

 

 • Isključenje odgovornosti

 

   1. Korisnik uzima na korišćenje Benefit softver kao autorsko delo, imajući u vidu sva njegova poznata svojstva i prihvatajući mogućnost da sadrži nenamerne skrivene nedostatke.
   2. Technomedia ne prihvata finansijsku niti bilo kakvu drugu odgovornost prema Korisniku za bilo kakvu štetu koja eventualno proiziđe iz upotrebe, odnosno u vezi sa upotrebom Benefit softvera, pa ni za štetu proizašlu iz eventualnih skrivenih nedostataka Benefit softvera, niti za štetu koja eventualno nastane prilikom ili usled instalacije Benefit softvera, ili usled eventualnog prestanka funkcionisanja Benefit softvera, kao ni bilo kakve štete nastale usled kvara na hardveru računara na kojima se izvršava Benefit softver ili se na njemu čuvaju podaci vezani za korišćenje Benefit softvera.

 

 • Nadležnost suda i rešavanje sporova

 

   1. Ugovorne strane će nastojati da eventualne sporove reše sporazumno, u duhu dobrih poslovnih odnosa.  Za slučaj sudskog spora nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.

 

 • Objavljivanje i stupanje na snagu Opštih uslova

 

  1. Opšti uslovi su objavljeni na internet stranici www.benefit.co.rs i važe stupaju na snagu 01.06.2021.
  2. Technomedia može jednostrano izmeniti Opšte uslove, koje izmene stupaju na snagu narednog dana od dana objave na internet stranici iz prethodnog stava.